13 października. Otwarcie wystawy "Warszawa wczoraj, dziś i jutro"

13 października. Otwarcie wystawy "Warszawa wczoraj, dziś i jutro"

14 października 1938 r. uwaga prasy, tak ogólnopolskiej, jak i warszawskiej skupiała się głównie na "odzyskaniu" Zaolzia oraz pozostałych wydarzeniach związanych z zajęciem przez III Rzeszę fragmentu Czechosłowacji.  Kurjer Warszawski zamieścił jednak również wzmiankę o wydarzeniu kulturalnym, które dzień wcześniej odbyło się w gmachu Muzeum Narodowego, kiedy to otwarto wystawę "Warszawa wczoraj, dziś i jutro".

Wystawa ta zorganizowana z inicjatywy Stefana Starzyńskiego miała przede wszystkim charakter propagandowy – prezentowała dorobek II Rzeczypospolitej w stolicy oraz przedstawiała plany magistratu na przyszłość. Wystawa była niejako przedłużeniem dwóch wcześniejszych wystaw "Warszawa przyszłości" (1936) i "Dawna Warszawa" (1937). Poza eksponatami wystawa dodatkowo prezentowała nowo wybudowane Muzeum Narodowe – anegdota głosi, że jego dyrektor Stanisław Lorentz korzystając ze wspólnej przejażdżki samochodem z prezydentem Starzyńskim, podczas przejazdu obok budującego się muzeum zaproponował tę właśnie placówkę na gospodarza wystawy, o planach odnośnie której wspomniał akurat prezydent. Wystawę umieszczono w 24 salach opisujących różne aspekty życia miasta – od zaopatrzenia mieszkańców w produkty pierwszej potrzeby, po budzące chyba największe zainteresowanie, plany inwestycyjne zilustrowane planszami, fotografiami, makietami. Przytoczmy przykładową notatkę z Kurjera Warszawskiego opisującą obecność kościoła w różnych działach wystawy:

"Dział kościelny na wystawie „Warszawa wczoraj, dziś i jutro", obejmuje fotografie wszystkich świątyń stolicy; kościoły dziś już nie istniejące lub w rekonstrukcji plastycznej  lub też w fotografiach, uzyskanych ze zdjęć starych widoków miasta. Dział regulacji miasta i architektury współczesnej uwzględnia w dużej mierze uporządkowanie terenów sąsiadujących z kościołami. Ponieważ każdy z działów życia stolicy posiada bogato rozbudowaną część retrospektywną, przeto znajdzie widz wiele materiału do życia religijnego i charytatywnego. Tak np. dział opieki społecznej i szpitalnictwa obrazuje dokładnie w wykresach i rekonstrukcjach plastycznych dawne fundacje kościelne, ochronki, szpitale, przytułki i domy dla starców."

Popularność wystawy przekroczyła oczekiwania organizatorów – łącznie, w terminie od 13 października 1938 r. do 30 kwietnia 1939 r. (początkowo miała ona trwać do końca 1938 r., ale popularność spowodowała decyzję o jej przedłużeniu) zwiedził ją milion osób. Kolejną zakrojoną na tego typu skalę wystawą poświęconą stolicy była powojenna "Warszawa oskarża".

Dokumentację fotograficzną wystawy wykonała Zofia Chomętowska i to zdjęciem jej autorstwa , pochodzącym ze zbiorów Muzeum Narodowego pozwolimy sobie zilustrować dzisiejszą kartkę z kalendarza. Zdjęcie przedstawia fragment sali  6. "Życie finansowe stolicy".