5 lutego. Powołanie Ordynariatu Polowego

5 lutego. Powołanie Ordynariatu Polowego

5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV powołał biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Stanisława Galla i ustanowił polską diecezję wojskową. Jednocześnie warszawski kościół przerobiony po powstaniu listopadowym na cerkiew został katedrą polową. Ponieważ miał jeszcze wygląd cerkiewny, w latach 1923-27 został wyremontowany. Jest to katedra polowa Wojska Polskiego pod wezwaniem NMP Królowej Korony Polskiej (na ilustracji).

W październiku 1919 r. uchwalono ustawę o duchowieństwie katolickim wojsk polskich, precyzującą status biskupa i kapłanów oraz ustanawiającą jako organ wykonawczy kurię biskupią WP. Stworzono stanowisko dziekana generalnego, pośrednika między kapelanami frontowymi, a kurią biskupią WP, a także dziekanów frontowych i dziekanów armii. Kuria mieściła się przy ul. Miodowej, obok katedry.

Podczas zjazdu na Jasnej Górze w lipcu 1919 r. biskupi zadecydowali, jaki strój powinni nosić kapelani wojskowi, a mianowicie: poza frontem strój kapłański i czapkę wojskową, na froncie krótką sutannę, płaszcz i spodnie, wszystko koloru munduru wojskowego. W 1922 r. wydano dekret dotyczący stopni wojskowych dla duchownych. Kapelani wojskowi szczególnie zasłużyli się wwojnie polsko-bolszewickiej 1919-21. 11 z nich otrzymało ordery VirtutiMilitari.

W II Rzeczypospolitej jeszcze w 1919 r. rozpoczęto tworzenie duszpasterstwa wojskowego dla innych wyznanań, począwszy od ewangelickiego, poprzez mahometańskie, mojżeszowe, po prawosławne i mariawickie.

Kapłani towarzyszyli żołnierzom już od średniowiecza, a etaty kapłańskie w wojsku wprowadził sejm warszawski 1690 r. W 1764 r. w regulaminach wojsk po raz pierwszy zapisano zadania dla służb duszpasterskich. Na Sejmie Wielkim wprowadzono po 2 etaty dla wyznań prawosławnego i muzułmańskiego. Kapelani towarzyszyli wojsku także podczas insurekcji kościuszkowskiej, za granicą, m.in. w Legionach Dąbrowskiego, w Księstwie Warszawskim, podczas powstania listopadowego. W r. 1919 przywrócono więc etatyw wojsku dla duchownych.

W 1948 r. papież uchylił postanowienia statutu Duszpasterstwa Wojskowego. Zlikwidowano wiele parafii wojskowych, a miejsce ordynariatu zajął Generalny Dziekanat WP. W 1991 r. ordynariat polowy został restytuowany. Pierwszym biskupem został gen. dywizji Leszek Sławoj Głódź, obecnym jest gen. brygady Józef Guzdek. Siedziba ordynariatu mieści się przy ul. gen. M.Karaszewicza-Tokarzewskiego 4. W 2013 r. z powodu zmiejszenia się potrzeb wojska Misterstwo Obrony Narodowej postanowiło zredukować liczbę etatów kapelanów wojskowych i znieść część parafii wojskowych.