26 lutego. Uchwalono prawa kardynalne

26 lutego. Uchwalono prawa kardynalne

Wkrótce po tym, jak Stanisław August Poniatowski rozpoczął panowanie, przeciwnicy zmian pod hasłem obrony katolicyzmu i przy wsparciu carycy Katarzyny II wybrali delegację sejmu. 26 lutego 1768 r. delegaci uchwalili prawa kardynalne, tj. takie, które gwarantowały zachowanie ustroju państwa i nie mogły zostać zmienione. Podlegały one gwarancjom ze strony Rosji.

Przyczyną uchwalenia praw kardynalnych było poczucie szlachty, że ogranicza się jej wolność polityczną. Na sejmie w 1766 r. Andrzej Zamojski przedstawił pomysł wprowadzenia decydowania w sprawach ekonomicznych większością głosów, co groziło obchodzeniem liberum veto. Rosja i Prusy ostrzegły, że jeśli zostanie zniesione liberum veto, rozpocznie się wojna. Państwa te starały się też o prawa dla dysydentów, po to, aby mieć wpływ na politykę w Polsce. Pod osłoną wojsk rosyjskich powstały związki szlacheckie w Słucku i Toruniu, a potem konfederacja generalna w Radomiu. Pertraktacje skończyły się tak, że aresztowano kilka najważniejszych osób, po czym sejm powołał delegację, a ta powołała do życia prawa kardynalne.

Prawa kardynalne to:
• liberum veto;
• prawo szlachty do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi;
• monopol szlachty na posiadanie ziemi, sprawowanie urzędówi władzy patrymonialnej;
• materiae status, czyli materie państwowe. Postanowiono, żeniektóre decyzje powinny być podejmowane wyłącznie na sejmie walnym i za zgodąwszystkich posłów. Uznano za takie uchwały o podatkach, liczbie wojska,wypowiadaniu wojny i zawieraniu pokoju, zwoływanie pospolitego ruszenia,zawieranie sojuszy i traktatów handlowych, określanie zakresu władzy urzędów, ustalaniekursu monety, przyznawanie szlachectwa oraz przyznawanie szlachectwa szlachciecudzoziemskiej. W pozostałych sprawach miała wystarczyć większość głosów. 

Zlikwidowano możliwość łatwego zrywania sejmów, wprowadzono ustawę o dzierżawie wieczystej, zakładającą możliwość zastąpienia pańszczyzny czynszem, a także nowy regulamin obrad sejmowych i nowe urzędy: wojewody gnieźnieńskiego i kasztelana mazowieckiego. Hetmanów oraz dwóch nowychurzędników włączono w skład senatu. Oprócz tego Rosja zagwaranowała prawa dla dysydentów, tj. przedstawicieli wyznań chrześcijańskich innych niż katolickie. Otrzymali oni te same prawa polityczne co szlachta katolicka, choć religii katolickiej zagrawantowano status panującej, a królem mógł zostać tylko katolik.

Poprzez uchwalenie praw kardynalnych sejm nie wycofał wprowadzonych już reform, choć zablokował możliwość wprowadzania kolejnych. Szlachta czuła się upokorzona. Już 29 lutego zawiązała się konfederacja barska…