28 lutego. Rocznica śmieci Hugo Kołłątaja

28 lutego. Rocznica śmieci Hugo Kołłątaja

„...Pracowitość towarzyszyła mu zawsze, w pomyślnych i niepomyślnych chwilach życia, na urzędach publicznych i w prywatnem zaciszu, w więzieniu i na wygnaniu. Nigdy zgoła nie znał nudów, nigdy nie zbywało mu na pożytecznych zatrudnieniach. Często pracował za innych, a zawsze dla dobra innych, nie dając w tern miejsca ani swemu osobistemu interesowi, ani miłości własnej. Noti sibi laboravit, sed omnibus inquirentibus veritatem, w tem jedynie szczęśliwy, że, wylany dla społeczeństwa, pracował, póki mógł i ile mógł, nie w magając po nikim wdzięczności... Zgon jego przejął prawdziwym żalem wszystkich, którzy cnoty jego, światło i dobroć, cenić i wielbić umieli.“

Tak o zmarłym 28 lutego 1812 r. Hugo Kołłątaju pisał Stanisław Staszic. Co ciekawe obydwaj panowie, którzy spotkali się działając w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk nie przepadali za sobą nawzajem. Hugo Kołłątaj zmarł w biedzie oraz po długiej i ciężkiej chorobie. Jego majątek w postaci posiadłości ziemskich został skonfiskowany jeszcze w czasie działań Targowicy. Mieszkając przez ostatnie lata swojego życia w Warszawie korzystał z pomocy grona swoich przyjaciół. Doczesne szczątki Hugo Kołłątaja zostały złożone na Cmentarzu Powązkowskim, zaś jego serce zgodnie z testamentem w kościele w Wiśniowej, gdzie mieszkał brat Rafał Kołłątaj.

Warto zaznaczyć, że postać Hugo Kołłątaja jest wieloaspektowa. Był on katolickim księdzem przesiąkniętym duchem epoki oświecenia. Chociaż z dzisiejszej perspektywy może wydać to się dziwne to popierał idee, które godziły wówczas w interesy kościoła katolickiego. Idei oświecenia Kołłątaj był jednak w pełni oddany. Przeprowadził m.in. reformę Akademii Krakowskiej. W trakcie obrad Sejmu Wielkiego stworzył tzw. Kuźnicę Kołłątajowską, czyli grupę działaczy na rzecz reformy ustroju Rzeczypospolitej. Hugo Kołłątaj był jednym ze współautorów Konstytucji 3 Maja, zaś po jej uchwaleniu został przez króla powołany na stanowisko podkanclerza koronnego. Udając się na emigrację po zwycięstwie targowiczan do Drezna, napisał dzieło „O ustanowieniu i upadku konstytucji 3 maja 1791 r.”, w którym obarczył winą za klęskę Konstytucji króla poprzez jego akces do targowiczan. Dzieło to walnie przyczyniło się do powstania czarnej legendy Stanisława Augusta. Nie można przy tym zapomnieć, że Hugo Kołłątaj sam głosował na posiedzeniu rządu, aby Stanisław August Poniatowski przystąpił jak najszybciej do Targowicy, co przemilczał we wspomnianym dziele. Przez okres insurekcji kościuszkowskiej Hugo Kołłątaj był czynnie zaangażowany w działania Rady Najwyższej zostając szefem Wydziału Skarbu. Po upadku insurekcji został pojmany przez Austriaków, którzy od 1794 r. do 1802 r. więzili go jako więźnia stanu. Pobyt w twierdzach, gdzie Hugo Kołłątaj był bardzo źle traktowany, odcisnął na nim piętno. Zanim wojska napoleońskie dotarły na ziemie polskie Hugo Kołłątaj zaangażował się w tworzenie Liceum Wołyńskiego, które później przemieni się w Liceum Krzemienieckie. Po zakończeniu wojen napoleońskich ostatnie lata swojego życia spędził w Warszawie.

Ilustrację dzisiejszego wydarzenia stanowi portret Hugo Kołłątaja z 1791 r. pędzla Józefa Pleszki.